§ 1

 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu pt. „Żegluję z MIXCZARTER” i fundatorem nagród jest MIX CZARTER Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego przez Sąd Rejonowy  dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII  Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000497393, NIP 845-198-41-55

 

§ 2

Termin i miejsce Konkursu

1. Konkurs zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Konkurs potrwa w terminie od dnia 10 sierpnia 2015 r. do dnia 30 sierpnia 2015 r.

3. Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap:   10.08.2015 – 16.08.2015

II etap:  17.08.2015 – 23.08.2015

III etap: 24.08.2015 – 30.08.2015

§ 3

Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada konto użytkownika na portalu społecznościowym znajdującym się pod adresem  www.facebook.com (dalej „Facebook”). Na udział osoby niepełnoletniej w konkursie zgodę muszą wyrazić jej rodzice bądź opiekunowie prawni.

 

§ 4

Ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Przystąpienie Uczestnika Konkursu do udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika Konkursu z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją jego postanowień.

 

§ 5

Zasady Konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik Konkursu powinien być fanem MIXCZARTER na Facebooku.

2. Aby wziąć udział w zabawie tym samym zyskać możliwość wygranej, Uczestnik Konkursu powinien  wykonać następujące czynności:

a.  Zrobić zdjęcie ze swoich wakacji, na którym będzie widoczne logo MIXCZARTER i opublikować je pod konkursowym postem na tablicy MIXCZARTER, na Facebooku.

b.  MIXCZARTER  wyznaczy jury, które oceni i wybierze w okresach jednotygodniowych trzy najciekawsze zdjęcia i nagrodzi je produktem firmy Helly Hansen (3 nagrody) oraz firmy VARTA ( 3 nagrody). Zamieszczenie w Internecie przez Uczestnika Konkursu Prac, o których mowa  w ust. 2 lit. a) niniejszego paragrafu jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia, że:

a) prace te nie naruszają przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych do Prac lub ich elementów

b) Uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do opublikowania Prac w Internecie i zrobił je samodzielnie,

c) Uczestnik Konkursu uzyskał zgodę osób widniejących na zdjęciach, a w przypadku, gdy na zdjęciach  widnieją wizerunki dzieci – uzyskał zgodę ich opiekunów prawnych, na wykorzystanie i opublikowanie ich wizerunku w Internecie w związku z udziałem w Konkursie.

3. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne ze zobowiązaniem się Uczestnika Konkursu do podpisania, na żądanie Organizatora lub Koordynatora, umowy nieodpłatnego przeniesienia przez Zwycięzcę na Organizatora autorskich praw majątkowych do utworów, o których mowa w § 10 ust. 1 niniejszego Regulaminu na wskazanych w § 10 ust. 4 warunkach i polach eksploatacji.

4. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne ze zobowiązaniem się Uczestnika Konkursu do podpisania, na żądanie Organizatora, oświadczenia, iż Uczestnik Konkursu  wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora wizerunku Uczestnika Konkursu  w dzielności gospodarczej prowadzonej przez Organizatora, w szczególności w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych lub dostarczenie Organizatorowi oświadczenia osób widniejących na Pracy konkursowej, iż wyrażają one zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku w dzielności gospodarczej prowadzonej przez Organizatora, w szczególności w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych.

5. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie, w przypadku podjęcia przez Uczestnika Konkursu w związku z udziałem w Konkursie działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, w szczególności w przypadku podjęcia przez Uczestnika Konkursu działań, których celem lub skutkiem jest uzyskanie lub oddanie głosów na daną Pracę w sposób nieuczciwy lub w przypadku , gdy Uczestnik Konkursu w związku z udziałem w Konkursie naruszył prawem chronione dobra osób trzecich. Uczestnik Konkursu wykluczony z udziału  w Konkursie traci prawo do otrzymania Nagrody.

 

§ 6

Nagrody

1. Nagrodą Główną Jury w Konkursie jest VOUCHER na czarter jachu z floty MIXCZARTER o wartości 700 zł wyłoniony spośród trzech cotygodniowych zwycięskich prac

2. Nagroda dla zwycięzcy  jednotygodniowego etapu spośród trzech to: kosmetyczka firmy Helly Hansen, dwie latarki firmy VARTA.

3. Wartość nagród w konkursie, wynosi łącznie 750 zł.

4. Organizator jest uprawniony do wprowadzania dodatkowych nagród specjalnych dla Zwycięzców lub Uczestników Konkursu.

5. Wizualizacje Nagród zamieszczone w Internecie lub w jakichkolwiek materiałach promocyjnych czy reklamowych dotyczących Konkursu, mają wyłącznie charakter poglądowy, a ich wygląd może nieznacznie różnić się od Nagród ostatecznie przekazanych Zwycięzcom.

6. Nagrody podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej „PDOF”). Do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego zobowiązany jest Organizator na podstawie art. 41 ust. 4 i ust. 7 pkt. 1 ustawy o PDOF. Do każdej Nagrody Głównej i Nagrody Pocieszenia otrzymanej przez Zwycięzcę Organizator dołączy świadczenie pieniężne w wysokości odpowiadającej podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu otrzymanej Nagrody, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości Nagrody. Świadczenie pieniężne, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie zostanie wypłacone Uczestnikowi Konkursu, ale zostanie pobrane przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie Nagród (art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego urzędu skarbowego.

§ 7

Zasady przyznawania nagród

1. Zwycięzcami Konkursu zostaną:

a) Trzej Uczestnicy Konkursu, których prace zostaną wyróżnione w cotygodniowych etapach przez Jury,  składające się z 3 przedstawicieli Organizatora, oceniające prace jako najbardziej interesujące i kreatywne – otrzymają nagrody: kosmetyczka firmy Helly Hansen, dwie latarki firmy VARTA.

b) Zwycięzca Główny Konkursu, wyłoniony spośród trzech cotygodniowych Zwycięzców, przez Jury składające się z 3 przedstawicieli Organizatora  – otrzymuje nagrodę główną w formie Vouchera na czarter jachtu z floty MIXCZARTER o wartości 700 zł.

c) Jury wyłoni trzech Zwycięzców cotygodniowych etapów w terminach: I etap – do 19.08.2015, II etap – do 26.08.2015, III etap – do 02.09.2015., biorąc pod uwagę kryteria, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, natomiast Zwycięzcę Głównego Jury wyłoni dnia 03.09.2015.

2. Jury, wyłaniając Zwycięzców  Konkursu, będzie brało pod uwagę następujące kryteria: kreatywność, oryginalność i estetykę wykonania.

3. Organizator w terminie do dnia 04 września 2015 r zamieści Listę Zwycięzców na fanpage’u MIXCZARTER.

4. Zwycięzca w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia Listy Zwycięzców na fanpage’u MIXCZARTER zobowiązany jest do przesłania w wiadomości prywatnej na fanpage’u marki danych wskazanych w § 8 ust. 1 lit. a) niniejszego Regulaminu, niezbędnych do prawidłowego dostarczenia Zwycięzcy Nagrody.

§ 8

Warunki otrzymania nagród

1. Warunkiem otrzymania przez Zwycięzcę Nagrody jest:

a) podanie przez Zwycięzcę danych niezbędnych do prawidłowego dostarczenia Zwycięzcy Nagrody tj. imię, nazwisko, adres, telefon, poprzez przesłanie ich w wiadomości prywatnej na fanpage’u MIXCZARTER  w terminie określonym w § 7 ust. 4 niniejszego Regulaminu,

b) na żądanie Organizatora podpisanie przez Zwycięzcę umowy nieodpłatnego przeniesienia przez Zwycięzcę na Organizatora Konkursu autorskich praw majątkowych do Utworów na wskazanych  w § 10 ust. 4 polach eksploatacji. Organizator dostarczy Zwycięzcy projekt umowy.

c) na żądanie Organizatora podpisanie przez Zwycięzcę oświadczenia, iż Zwycięzca wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora wizerunku Zwycięzcy w dzielności gospodarczej prowadzonej przez Organizatora, w szczególności w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych lub dostarczenie Organizatorowi oświadczenia osób widniejących na Pracy konkursowej, iż wyrażają one zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku w dzielności gospodarczej prowadzonej przez Organizatora, w szczególności w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych. Organizator dostarczy Zwycięzcy projekt umowy.

2. Nie spełnienie przez Zwycięzcę któregokolwiek z warunków wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu powoduje utratę przez Zwycięzcę prawa do otrzymania Nagrody. W takim wypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora, który może przekazać ją innemu Uczestnikowi Konkursu.

3. Jeżeli Zwycięzca nie odbierze przyznanej mu Nagrody w terminie 7 dni od dnia jej wysłania przez Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę, uważa się, że Zwycięzca zrzekł się Nagrody i tym samy prawo Zwycięzcy do jej otrzymania wygasa. W takim wypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora, który może przekazać ją innemu Uczestnikowi Konkursu.

§ 9

Zasady wydawania Nagród

1. Organizator prześle Zwycięzcy Nagrodę na  wskazany przez Zwycięzcę adres, w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia Listy Zwycięzców na fanpage’u MIXCZARTER.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Zwycięzcy Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, w szczególności w przypadku podania błędnych danych, zmiany danych Zwycięzcy, o których Organizator nie został poinformowany, a także w przypadku niespełnienia przez Zwycięzcę warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie, w taki sposób, że uniemożliwia to dostarczenie Zwycięzcy Nagrody.

3. W przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości, czy Zwycięzca spełnił wszystkie wymogi określone niniejszym Regulaminem, Organizator ma prawo wstrzymać się z wydaniem Nagrody, do czasu  wykazania przez Zwycięzcę, że spełnił on wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie.

4. Koszty przekazania Nagród Zwycięzcom ponosi Organizator, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 niniejszego paragrafu.

5. Organizator dostarcza Nagrodę wyłącznie pod adres wskazany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdyby miejsce przesyłki Nagrody, podane przez Zwycięzcę, znajdowało się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wówczas Organizator może wstrzymać się z przekazaniem Nagrody do czasu otrzymania od Zwycięzcy kwoty stanowiącej równowartość kosztów doręczenia przesyłki poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 10

Przeniesienie autorskich praw majątkowych

1. Prace, o których mowa w § 5 ust. 2 lit. a), mogą stanowić utwór w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631).

2. Zamieszczenie przez Uczestnika Konkursu Utworu w organizowanym przez MIXCZARTER konkursie jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia, że Utwór nie narusza obowiązujących przepisów prawa, żadnych praw osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego.

3. Zamieszczenie przez Uczestnika Konkursu Utworu jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia, że Utwór wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich oraz oświadczenia, że Uczestnik Konkursu ponosi odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, wynikających lub związanych z zamieszczeniem Utworu przez Uczestnika Konkursu.

4. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu, zobowiązuje się do:

a) nieodpłatnego przeniesienia na Organizatora autorskich praw majątkowych do Utworów w formie pisemnej umowy, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wyłączną licencję (z prawem udzielania sublicencji) na korzystanie z Utworów lub ich części na poniższych polach eksploatacji:  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt. powyżej

b) nieodpłatnego przeniesienia na Organizatora prawa dokonywania wszelkich opracowań Utworu, w tym między innymi dokonywania przeróbek, korekty, zmian i adaptacji całości Utworu lub jego pojedynczych fragmentów, jak również prawo swobodnego używania lub korzystania z Utworu oraz jego pojedynczych elementów na terenie kraju oraz za granicą, a także prawo do nieoznaczania Utworu informacjami identyfikującymi jego twórcę,

c) upoważnienia Organizatora do wykonywania autorskich praw osobistych do Utworu i zobowiązania się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Utworu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia osób trzecich, wynikające z naruszenia przez Uczestnika Konkursu ich praw w związku zamieszczeniem Utworu.

6. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę Utworów zamieszczonych w związku z niniejszym Konkursem w Internecie.

7. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie, jeżeli powezmą uzasadnione podejrzenie, iż Utwór taki lub jego część narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

 

§ 11

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Zwycięzców jest Organizator

2. Jeżeli w związku z Konkursem Uczestnik Konkursu lub Zwycięzca będzie udostępniał swoje dane osobowe, będą one przetwarzane przez Administratora w celach związanych z prowadzeniem Konkursu, w szczególności w celu przekazania Nagrody, w celach księgowych i rachunkowych.

 

§ 12

Odpowiedzialność Organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisów lub innych materiałów stworzonych przez Uczestników Konkursu w związku z Konkursem, zamieszczanych przez Uczestników Konkursu w Internecie.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Uczestników Konkursu podejmowane przez nich wobec innych Uczestników Konkursu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o prawie do otrzymania Nagrody na skutek błędnego podania przez Uczestnika Konkursu danych kontaktowych, którymi posłużył się Organizator  w celu powiadomienia Uczestnika Konkursu o prawie do otrzymania Nagrody.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia Uczestnikowi Konkursu Nagrody z powodu podania przez Uczestnika Konkursu błędnych danych adresowych lub danych do kontaktu (numeru telefonu lub adresu e-mail).

5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Facebook. Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niniejszym Konkursem, w szczególności Facebook nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu.

 

§ 13

Reklamacja

1. Wszelkie reklamacje (dalej „Reklamacja” lub „Reklamacje”) związane z organizacją Konkursu mogą być składane w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora, wskazany w niniejszym Regulaminie, przez cały czas trwania Konkursu oraz przez 14 dni od dnia jego zakończenia. O zachowaniu terminu do  wniesienia Reklamacji decyduje data stempla pocztowego, z tym zastrzeżeniem, iż Organizator rozpatrzy tylko Reklamacje, które wpłynęły do siedziby Organizatora nie później niż do dnia 18.09.2015.roku.

2. Reklamacje zgłoszone w terminie późniejszym, niż określony w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie będą rozpatrywane i uznawane przez Organizatora.

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a) imię i nazwisko Uczestnika Konkursu lub Zwycięzcy,

b) adres do korespondencji,

c) szczegółowe wskazanie podstaw Reklamacji,

d) żądania Uczestnika Konkursu lub Zwycięzcy oraz

e) szczegółowe uzasadnienie podstaw i żądań Uczestnika Konkursu lub Zwycięzcy.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia Reklamacji bez rozpoznania w przypadku, gdy Reklamacja nie będzie zawierała elementów wskazanych w ust. 3 lit. a)  – e) niniejszego paragrafu.

5. Organizator rozpatrzy Reklamację w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej otrzymania.  Organizator poinformuje Uczestnika Konkursu lub Zwycięzcę o zajętym stanowisku w formie pisemnej lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany w Reklamacji adres e-mail, wskazując uzasadnienie swojej decyzji.

 

§ 14

Regulamin, jego stosowanie, zmiana oraz interpretacja

1. Regulamin Konkursu jest dostępny dla wszystkich Uczestników Konkursu na stronie internetowej www.mixczarter.pl , której adres będzie udostępniony w konkursowym poście. Regulamin jest także dostępny do wglądu \ w siedzibie Organizatora.

2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w granicach prawem dopuszczalnych. Zmiany niniejszego Regulaminu nie wpłyną na nabyte przez Uczestników Konkursu prawa. Organizator poinformuje Uczestników Konkursu o zmianach niniejszego Regulaminu na co najmniej 1 dzień przed dniem ich wejścia w życie. Uczestnik Konkursu, który nie wyraża zgody na zmianę postanowień niniejszego Regulaminu może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez powiadomienie Organizatora o swojej decyzji.

3. Podanie nieprawdziwych danych osobowych, naruszenie przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie, upoważnia Organizatora do wyeliminowania Uczestnika Konkursu od udziału w Konkursie oraz powoduje utratę prawa do otrzymania Nagrody, nawet przy spełnieniu innych warunków przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego Regulaminu, Uczestnik Konkursu może zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie jego postanowień.

 

§ 15

Adres do doręczeń

1. Oświadczenia Organizatora będą doręczane Uczestnikom Konkursu za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub na adres e-mail podany przez Uczestnika Konkursu, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.

2. Oświadczenia Uczestnika Konkursu powinny być doręczane Organizatorowi za pośrednictwem poczty na adres siedziby Organizatora, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.

 

§ 16

Rozstrzyganie sporów

1. Jakiekolwiek spory związane z Konkursem, w szczególności powstałe na tle stosowania niniejszego Regulaminu, Uczestnik, jak i Organizator będą rozstrzygać w sposób ugodowy, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia w taki sposób, sądem właściwym dla rozpatrzenia sporu będzie sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pozwanego.

 

§ 17

1. Prawo właściwe We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, mają odpowiednie zastosowanie przepisy polskiego prawa.